Владата на Република Србија на денешната седница ја усвои дополнетата Уредба за ограничување на цената на основните прехранбени производи.

Станува збор за кристален шеќер во пакување од еден килограм, брашно тип Т-400 во пакување до пет килограми, брашно од тип Т-500 во пакување до пет килограми, сончогледово масло за јадење во пакување од еден литар, свинско – бут.

Цената е ограничена со цел дополнително да се заштити пазарот, односно да се спречат деформации во формирањето на цените на овие стоки, кои се исклучително важни за понудата на потрошувачите, а особено на посиромашните социјални категории.

Регулативата ќе важи 60 дена од денот на влегувањето во сила.

Владата на Србија донесе изменета уредба за ограничување на цената на нафтените деривати, со која просечната големопродажна цена на дериватите Еуродизел и Еуропремиум БМБ 95 на територијата на Република Србија се зголемува за по седум динари. Оваа регулатива ќе важи од нејзиното влегување во сила на 29 април до 31 мај оваа година.

Деловните субјекти кои тргуваат со моторни и други горива на станиците за набавка на возила се должни да продолжат да ги испорачуваат овие деривати со влевање во погонските резервоари на возила и пловни објекти за транспорт на нафтени деривати во максимална количина од 60 литри.

Членовите на Владата донесоа одлука за времено намалување на износот на акцизите на нафтените деривати за 15 отсто од објавените усогласени износи на нафтените деривати – оловниот бензин, безоловен бензин и гасните масла, а имајќи ја предвид моменталната состојба со цената на сурова нафта на светскиот пазар како и тенденцијата на натамошен раст што негативно се одразува на макроекономската стабилност во земјата.

На денешната седница беше донесена одлука за исплата на еднократна парична помош, во износ од 10.000 динари, на вработените во предучилишните установи, а имајќи предвид дека поради вонредни околности на пандемијата тие беа изложени на дополнителен напор во текот на воспитно-образовна работа.

Владата на Србија го усвои Акциониот план за периодот 2022-2024 година. година за спроведување на Програмата за управување со отпад во Република Србија за периодот 2022-2031 година која што дополнително го подобрува системот за управување со комуналниот отпад преку зголемена стапка на рециклирање, го намалува депонирањето на биоразградливиот отпад на депониите, воспоставува систем на одржливо управување со опасниот и индустрискиот отпад и ја зголемува стапката на собирање, повторна употреба и рециклирање на специјални текови на отпад.

Исто така, Акцискиот план промовира поефикасно користење на ресурсите, ги зајакнува капацитетите на институциите во областа на управувањето со отпад и ги усогласува регулативите со регулативите на Европската Унија.