На декларациите залепени на повеќе производи од Грција кои се увезуваат во Македонија на местотѕо на ознаката на земјата каде што ќе се употребува тој производ и на јазикот на кој е напишана декларацијата – стои празно место ( ). ж

Во декларациите на производите од Грција ги има ознаките за јазиците на земјите каде што се извезуваат, кратенката на земјата каде што тие производи се продаваат. Но не и во случајот со Македонија, објави МКД.МК.