Показна пожарникарска вежба во која се палат два идентични контејнера, со различни изолациони материјали. Едниот со полиуретан другиот со камена, односно минерална волна.