IAB Македонија (Interactive Advertising Bureau), водечка асоцијација за унапредување на дигиталниот маркетинг во Македонија) реагира во врска со објавата на Министерството за Информатичко Општество и Администрација да се доделат дозволи за работа на терен на онлајн медиуми кои се дел од регистарот на Советот за етика во медиумите на Македонија и Здружението на новинари на Македонија.

„Регистарот на Советот за етика во медиумите на Македонија и Здружението на новинари на Македонија не претставува официјален регистар на онлaјн медиуми и не ги содржи сите онлајн медиуми во РС Македонија. Воедно, сакаме да Ве информираме дека постојат и други регистри и саморегулаторни кодекси, како на пример регистарот и кодексот на ИАБ Македонија чии потписнички се согласни меѓусебно да ги регулираат и заемно да ги почитуваат правилата за фер, етички и добри професионални практики во врска со креирањето и објавувањето на содржини, производи и услуги кои ги нудат преку своите дигитални медиуми, а кој може да го погледнете на следниот линк:

https://www.iab.mk/etichki-kodeks/

Дополнително, постојат и регистрирани онлајн медиуми кои не се дел од ниту еден регистар, а сепак ги исполнуваат условите за работа како онлајн медиум согласно важечките закони.

Затоа, Ве замолуваме да ја преиспитате вашата Одлука и да се овозможи доделување на дозволи за сите онлајн медиуми кои се регистрирани како правни лица во РСМ и имаат импресум“, се наведува во реакцијата.